Partiernas åsikter

0 Shares

Partiernas åsikter

Vad tycker partierna inför valet 2014?

Partiernas åsikter skiljer sig lite, eller en hel del åt som du säkert vet. Men vilka är partiernas åsikter och vad tycker de olika partierna i olika frågor? Viral Webb tar här upp några av partiernas åsikter inför riksdagsvalet 2014.


Partiernas åsikter delas traditionellt in i höger- och vänsteråsikter. Nu för tiden har vi även ett miljöparti och Sverigedemokraterna som brinner för lite andra frågor. Partiernas åsikter i stora drag inför riksdagsvalet 2014 är (vi tar bara upp partiernas åsikter om försvar, sjukvård och bostäder – och bara kortfattat) :

Partiernas åsikter – Moderaterna

 • En av partiets åsikter angående försvaret: Vi vill investera i ett nytt luftvärnssystem, ett utökat antal ubåtar, ett sjömålsrobotsystem och fler Gripenplan.
 • Moderaternas åsikt om sjukvård: För oss är det viktigt att patienten själv kan välja den vårdgivare som man vill gå till. All vård ska vara av hög kvalitet, det ska gå snabbt att komma i kontakt med vården och den ska behandla alla lika.
 • En av partiets åsikter om bostäder: Långsiktigt goda och förutsägbara villkor är av stor betydelse för att fler ska vilja investera i, äga och förvalta hyresbostäder.

Åsikter – Socialdemokraterna

 • En av Socialdemokraternas åsikter angående försvaret: garantera den folkliga förankringen i Försvarsmakten vid rekrytering och bygga på demokratiska värderingar som öppenhet och samverkan med det civila samhället. Vi vill införa obligatorisk mönstring för alla män och kvinnor vid 18 års ålder och stärka det nordiska försvarssamarbetet.
 • Partiernas åsikter för sjukvården skiljer sig åt. Här är Socialdemokraterna åsikt: Minska administration i vården så att anställda får mer tid till patienterna. Se skärpta krav på personalens kompetens och en nationell samling för arbetsmarknadens parter och föreslår därför ett äldrelyft i vården.
 • En av Socialdemokraternas åsikter om bostäder: Forma en bred nationell samling (byggpakt) för att öka byggandet. I byggpakten ska bland annat företrädare för byggbranschen och kommunerna ingå och arbetet ska ledas av regeringen.

Partiernas åsikter – Miljöpartiet

 • En av Miljöpartiets åsikter angående försvaret: Miljöpartiet vill att Sverige agerar i solidaritet med världens utsatta och krigsdrabbade människor, inte med krigsindustrin. Vår utrikespolitik prioriterar konfliktförebyggande och icke-militära medel för att skapa och upprätthålla fred och sprida demokrati och mänskliga rättigheter.
 • Partiet åsikt om sjukvården är bland annat: att den som blir sjuk ska få vård av hög kvalitet oavsett var i landet den bor och att vården får större resurser att förebygga ohälsa.
 • En av Miljöpartiets åsikter om bostäder: sänka skatten på studentbostäder kraftigt och göra det enklare att bygga för små och medelstora byggföretag, så att konkurrensen på byggmarknaden stärks.

Partiernas åsikter inför riksdagsvalet – Vänsterpartiet

 • En av Vänsterpartiets åsikter angående svenska försvaret: återinförandet av värnplikten är Vänsterpartiets enskilt viktigaste försvarspolitiska fråga. Vi vill att alla män och kvinnor i Sverige ska mönstra och att alla som är lämpliga ska genomföra en kortare militär grundutbildning.
 • Vänsterpartiets åsikt om sjukvården är bland annat: Primärvården ska utvecklas genom att det förebyggande arbetet förstärks på vårdcentralerna. Vi vill också göra en satsning på den förebyggande hälsovården i socialt utsatta områden där ohälsan är mycket stor.
 • Partiets åsikter om bostäder: Vänsterpartiet vill bygga bort bostadsbristen, och störst är bristen på hyresrätter. Unga människor är värda att kunna flytta hemifrån och påbörja sina vuxenliv.

Centerpartiets åsikter

 • En av Centerpartiets åsikter om försvaret: partiets åsikt är att Sverige ska ha ett starkt försvar som kan försvara vårt land men också arbeta internationellt.
 • Centerpartiet om sjukvården i Sverige: att sjukvården är flexibel med privata alternativ så att du som patient får välja.
 • Centerpartiets åsikter om avdelning bostad: det råder bostadsbrist runt om i Sverige. Det vill vi lösa genom ökad rörlighet på bostadsmarknaden och mer balans mellan tillgång och efterfrågan.

Partiernas åsikter inför valet – Folkpartiet

 • En av Folkpartiets åsikter om svenska försvaret: Ryssland blir allt mer auktoritärt. Förtrycket mot oliktänkande tilltar. En omfattande militär upprustning pågår.
 • Folkpartiets åsikt om sjukvården: partiets åsikt är bland annat att man ska stärka patientmakten. Patienter ska få makt att välja, kunskap att göra väl grundade val och möjligheter att vara delaktiga. Köerna ska kortas och äldre sjuka ska få en sammanhållen vård och omsorg.
 • Folkpartiet om våra bostäder i Sverige: Folkpartiet vill utveckla dagens system för hur hyrorna bestäms. Folkpartiet är positiva till en friare hyressättning men vi vill inte införa marknadshyror.

Kristdemokraternas åsikter 2014

 • Kristdemokraternas åsikter om svenska försvaret: Den svenska försvarsmakten ska ha en sådan organisation och omfattning att den kan försvara Sverige, samverka och verka krigsavhållande vid säkerhetspolitiska kriser i närområdet. Försvaret ska också utföra insatser utanför närområdet då det främjar freden.
 • Kristdemokraterna om sjukvården: grundprincipen är att hälso- och sjukvården ska vara solidariskt finansierad och behovsstyrd. Förebyggande arbete, vård på patientens villkor och kvalitet och patientsäkerhet är några för oss prioriterade områden.
 • KD om bostäder: kristdemokraterna vill se fler aktörer på marknaden som pressar priserna tillsammans samt stärka det regionala inflytandet över bostadsplaneringen, förenkla regelkrånglet.

Partiernas åsikter 2014 – Sverigedemokraterna

 • Sverigedemokraternas åsikter om försvaret: minskat fokus på internationella insatser. Trygga framtiden för svensk vapenindustri. Stegvis höja anslagen till försvaret – rejält.
 • Sverigedemokraternas åsikter om sjukvården: rätt till heltid för personal inom offentlig sektor – Fler händer i vården. Ingen patientavgift för personer över 85 år.
 • Sverigdemokraternas åsikt om bostäder: på Sverigedemokraternas hemsida hittar vi inga åsikter om bostadspolitik, men vi hittar till exempel följande åsikt: höjt bostadsbidrag för barnfamiljer.

Partiernas åsikter och ideologier inför riksdagsvalet 2014 skiljer sig åt en del, eller kanske inte så mycket ändå?