Vänsterpartiets partiprogram 2014

0 Shares

Vänsterpartiets partiprogram 2014

Vilka åsikter har Vänsterpartiet?

Vänsterpartiets partiprogram 2014 är det andra partiprogrammet som Viral Webb berättar om inför riksdagsvalet 2014. Varje vecka får ett större parti sitt partiprogram omnämnt här och i avsnitt två berättar vi alltså om Vänsterpartiets partiprogram 2014.


Huvudrubriken för Vänsterpartiets partiprogram är Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti, på ekologisk grund. Sitt partiprogram har de sedan delat in under flera underrubriker, nedan presenterar vi ett urval av dessa.

  • Ett socialistiskt och feministiskt parti
  • Två perspektiv – en verklighet
  • Ett grundläggande ekologiskt förhållningssätt
  • En orättfärdig värld
  • Kamp mot rasismen
  • Sexuellt likaberättigande

Ett socialistiskt och feministiskt parti

Vänsterpartiet säger i sitt partiprogram: – Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

Två perspektiv – en verklighet

Om rubriken två perspektiv – en verklighet tycker sammanfattningsvis Vänsterpartiet så här: – Klassamhället och patriarkatet är skilda maktstrukturer med olika materiell grund. Därför måste de analyseras var för sig. Vår politik måste bygga på insikten att klassfrågor och könsfrågor inte kan överordnas eller underordnas varandra. Politiken får inte vara könsblind, lika lite som den kan vara klassblind.

Ett grundläggande ekologiskt förhållningssätt

I Vänsterpartiets partiprogram 2014, avdelning Ett grundläggande ekologiskt förhållningssätt kan vi läsa följande sammanfattning: – Tillgången till ren luft, rent vatten och sund mat är livsviktig. Mänskligheten är en del av naturen, men inte en förutsättning för naturen. Vi är beroende av naturens resurser, dess artrikedom och dess olika kretslopp. Den biologiska mångfalden är ovärderlig för allt liv på jorden. Genom att värna naturens och de ekologiska kretsloppen kan människorna underhålla och utveckla sina egna livsbetingelser. Vi har ett ansvar för att vår verksamhet inte leder till utrotning av arter.

En orättfärdig värld

Om En orättfärdig värld skriver Vänsterpartiet så här i sitt partiprogram: – Vi lever i en orättvis, ohållbar och orimlig värld. I enlighet med det kapitalistiska systemets logik samlas allt större rikedomar i allt färre händer, medan det stora flertalet av världens människor hålls nere i fattigdom och ofrihet. Klyftorna vidgas, både inom länder och mellan rika och fattiga länder. Naturresurser plundras och miljön förstörs. Krig och förtryck medför ofattbara lidanden.

Kamp mot rasismen

Ett av de viktiga ämnena i Vänsterpartiets partiprogram 2014 är Kamp mot rasismen: – Rasismen är en del av den globala världsordningen. Rasistiska strukturer finns också i det svenska samhället. Det vore ett misstag att reducera rasismen till att handla om biologistiska rasläror och till politiska rörelser som bär upp dessa. Rasistiska föreställningar som på skilda sätt kopplar människors beteende och värde till härkomst och utseende, påverkar människors sätt att handla, både privat och offentligt.

Sexuellt likaberättigande

En annan viktig rubrik i Vänsterpartiets partiprogram heter sexuellt likaberättigande: – Sexualitet är en källa till livsglädje och lust. Alla människor skall ha samma rättigheter och samma chans till delaktighet, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Ingen diskriminering eller särbehandling av homosexuella, bisexuella eller transpersoner (HBT) kan accepteras i ett demokratiskt samhälle.

Läs hela Vänsterpartiets partiprogram 2014.

Information om Vänsterpartiets partiprogram 2014 hos Viral Webb.